WHOLESALE REPRESENTATION: KRISTIN DICKSON-OKUDA / INFO@IKOIKOSPACE.COM